Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)
Монголын анагаах ухаан, 2000, 1(110)
Маркетинг, Менежмент, Нийгмийн эрүүл мэндийн шалгалтын тестүүд
( Товч мэдээлэл )
 
 1. Зах зээлийн эдийн засгийн онцлог юу вэ?     
 1. Төвлөрсөн зохион байгуулалт
 2. Бие даасан байдал
 3. Ашиг                 
 4. Өрсөлдөөн      
 5. Хатуу үнэ         
 6. Чөлөөт үнэ                                                              
 1. Зах зээлийн үеийн өрсөлдөөний хэлбэрүүд  
 1.                 Чөлөөт өрсөлдөөн                      
 2.                 Ашгийн төлөө өрсөлдөөн         
 3.                 Монополь өрсөлдөөн
 4.                 Сэтгэл зүйн өрсөлдөөн
 5.                 Монополийн төлөө өрсөлдөөн
 1. Макро эдийн засаг гэж юу
 1.                Байгууллагын доторхи эдийн засгийн асуудлууд
 2.                Хамт олны доторхи эдийн засгийн асуудлууд
 3.                Улс орны түвшинд шийдвэрлэгдэх эдийн засгийн асуудлууд
 4.                Салбарын доторх эдийн засгийн асуудлууд
 1. Макро эдийн засгийн нөлөө улс орны түвшинд яаж илрэх вэ?
 1.                Төсвөөр
 2.                Үнээр
 3.                Товараар
 4.                Эрэлтээр
 5.                Нийлүүлэлтээр
 6.                Бүтээгдэхүүнээр
 7.                Ядуурлаар

5.   Макро эдийн засгийн нөлөө улс орны түвшинд яаж илрэх вэ?

1.                      Ажил хангамж

2.                      Үнийн төвшин

3.                      Нийт бүтээгдэхүүн

4.                      Нийт зардал

5.                      Цэвэр бүтээгдэхүүн

6.                      Үндэсний орлого

 

 

6.Зах зээлийн хангагдах үндсэн чиглэлүүд

1.                     Төвлөрсөн солилцоо

2.                     Төллөрсөн бус солилцоо

3.                     Өөрийгөө хангах

4.                     Бусдаар хангуулах

7.Маркетинг судлалын үндсэн ухагдахуунуудыг нэрлэ.

1.                     Шаардлага

2.                     Хэрэгцээ

3.                     Эрэлт

4.                     Солилцоо, арилжаа

5.                     Үнэ

6.                     Нийлүүлэлт

7.                     Зах зээл

8. Маркетинг борлуулалтаас юугаар давуу вэ?

1.                     Хэрэглэгчийн хэрэгцээг голлож анхаарна

2.                     Хэрэглэгчийн хэрэгцээт бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж, борлуулна

3.                     Удирдлага нь борлуулалтын хэмжээг нэмэгдүүлэхэд чиглэнэ

4.                     Удирдлага нь орлогыг нэмэгдүүлэхэд чиглэнэ

5.                     Удаан хугацааны төлөвлөлт голлоно

6.                     Худалдан авагчийн эрх ашгийг хамгаална

9. Маркетингийн гадаад макро орчин

1.                     Улс төр, хууль эрх зүй

2.                     Нийгэм-соёл

3.                     Эдийн засаг

4.                     Санхүү хангамж

5.                     Хүн ам зүй

6.                     Технологи

7.                     Хүн амын эрэлт, хэрэгцээ

8.                     Хүн амын өвчлөл

9.                     Байгууллагын санхүүгийн боломж

10.                   Өрсөлдөөн

10. Маркетингийн гадаад микро орчин юу вэ?

1.                     Өрсөлдөгч

2.                     Зуулчлагч

3.                     Бэлтгэн нийлүүлэгч, үйлдвэрлэгч

4.                     Байгууллагын зах зээл

5.                     Зохион байгуулалт


11.  Зах зээл гэдэг бол

1.               Хангах хэрэгцээтэй хүмүүс ба байгууллага

2.               Зарцуулах мөнгөтэй хүмүүс ба байгууллага

3.               Тэр мөнгийг зарцуулах хүсэлтэй хүмүүс ба байгууллага

4.               Мөнгө

12. Маркётингийн системийн удирдлагын явц

1.               Маркетинг судлаач

2.               Маркетингийн программыг төлөвлөх

3.               Программыг хэрэгжүүлэх

4.               Үр дүнг тооцох

13. Бүтээгдэхүүний амьдралын мөчлөгчийн үе шатууд

1.                Зах зээлд нэвтрэх

2.                Бүтээгдэхүүний өсөлт

3.                Бүтээгдэхүүний тогтворжилт

4.                Бүтээгдэхүүний бууралт

14. Эрүүл мэндийн маркетингийн тодорхойлолт

1.               Эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагаа

2.               Өвчтөнд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх

3.               Хүмүүсийн эрүүл мэндийн эргэлтийг бүрэн дүүрэн хангах зорилготой ажиллагаа

4.              Эрүүл мэндийн даатгал

15. Эрүүл мэндийн зах зээл гэж юу вэ?

1.                Бүх хүн ам

2.                Өвчтэй хүмүүс

3.                Эрүүл мэндийн тусламж авах буюу чадвартай хүмүүс

4.                Эмнэлэгт ирж хэвтэгсэд, үзүүлэгсэд

5.                 Мөнгөтэй хүмүүс

16.    Хүн амын эрүүл мэндийн гэж юу вэ?

 1.  Өвчтэй хүмүүс
 2. Эмнэлэгт үзүүлэгсэд
 3. Эрүүл хүмүүс
 4. Худалдан авах чадвараар баталгаажсан эрүүл мэндийн хэрэгцээ
 5. Мөнгөтэй хүмүүс

17.  Хэрэглэгчийн сэтгэл зүйд нөлөөлөх хүчин зүйлийн ангилал

 1. Соёл иргэншлийн хүчин зүйл
 2. Эдийн засгийн хүчин зүйл
 3. Нийгмийн хүчин зүйл
 4. Хамт олны хүчин зүйл
 5. Хүрээлэн буй орчин
 6. Хувийн хүчин зүйл
 7. Сэтгэл зүйн хүчин зүйл
 8. Улс төрийн хүчин зүйл

18.     Удирдлагын шинжлэх ухаан юу судлах вэ?
   1.           Зах зээл

2.           Зах зээлийн нөхцөлд ажиллах удирдлагын үйл ажиллагааг

3.           Нөөцөө зөв ашиглаж зорилгод хүрэх аргыг

4.           Хөрөнгө мөнгийг зөв зарахыг

19.  Удирдлагын 6 нөөцийг нэрлэнэ үү?

     1.         Хүн хүчний

 1. Санхүүгийн
 2. Цаг хугацааны
 3. Мэдээлэлийн
 4. Зохион байгуулалтын
 5. Эрх мэдлийн
 6. Материал хангамжийн

20. Удирдлагын 3 түвшин

   1.          Стратегийн

 1. Тактикийн
 2. Төслийн
 3. Үйл ажиллагааны

21.   Эрүүл мэндийн тогтолцооны дэд бүтэц гэж юу вэ?

 1. Нөөц
 2. Үйл явц
 3. Гадаад орны тусламж
 4. Үр ашиг, үр дүн
 5. Өвчин
 6. Өвчтэй хүн

22.   Удирдлагын шийдвэр гаргах үйл явц гэж юу вэ?

 1. Санал гаргах
 2. Арга зам хайх
 3. Олон хувилбараас хийх сонголт
 4. Асуудлыг тодорхойлох

23.   Удирдлагын шийдвэрт байх шинж чанар

 1. Тодорхой зорилготой байх
 2. Олон зорилготой байх
 3. Үр дүнтэй байх
 4. Үр дүн харгалзахгүй
 5. Цаг үеэ олсон
 6. Найдвартай байх
 7. Цаг үеийг харгалзахгүй байх

24.   Удирдлагын холбоо харилцааны шинжлэх ухааны тодорхойлолт

 1. Утсаар ярих
 2. Санал хэлэх
 3. Мэдээлэл солилцох үйл явц
 4. Харилцан ярилцах

25.   Удирдлагын холбоо харилцааны хэлбэрүүд

 1. Хувь хүмүүсийн
 2. Зохион байгуулалтын
 3. Хамт олны
 4. Нэг хүний
 5. Үйл ажиллагааны

26.   Зохион байгуулалтын холбоо харилцааны үед гарах саад бэрхшээл

 1. Мэдээллийн агуулга өөрчлөгдөх гажих
 2. Мэдээлэл дутагдах
 3. Мэдээллийн хэт ачаалал
 4. Мэдээллийг буруу цуглуулах
 5. Байгууллагын буруу зохион байгуулалт

27. Удирдлагын нэр хүнд гэж юу вэ?

 1. Хамт олонд хүндлүүлэх
 2. Хамт олноос тодрон гарсан авьяас билэг
 3. Хамт олноос хүлээн зөвшөөрөгдсөн удирдах ажилтанд тавигдах шаардлагыг хангах шинж чанар
 4. Хамт олноор хүрээлүүлэх асуудал
 5. Хувь хүн болон хамт олноор магтуулах

28. Удирдлагын арга барил гэж юу вэ?

1.          Удирдагч хүний ажил хэргийн шинж чанар

2.          Удирдагч ажилтнуудын харьцаагаар дамжин ажил хэрэгт хандах түүний хувийн шинж чанарын илрэл

3.          Удирдагч хүний ажил эрхлэх чадвар

4.          Удирдах хүний эрхэлж байгаа ажилдаа хандах үйл ажиллагаа

29. Удирдлагын чадварлаг багт байх шинжүүд

 1. Ажил хэрэгч удирдагч
 2. Овсгоо самбаатай буурьтай удирдагч
 3. Олон үзэл бодолтой багийн гишүүд
 4. Санаа нийлсэн багийн гишүүд
 5. Ажлын зөв арга барил
 6. Багийн гишүүд бүх зүйлийг хамтарч хийх

 7.         Багийн гишүүдийн тодорхой үүрэг, жигд ачаалал

8.          Зарчимч шүүмжлэл

 1. Найрсаг байдал
 2. Мэргэжлийн өндөр түвшин ур чадвар

30.  Удирдагчийн мэргэжлийн өсөлтийг идэвхжүүлэх хүчин зүйл

 1. Өөрийгөө удирдах чадвар
 2. Хувиа хичээх үзэл
 3. Өөрийгөө үнэлэх чадвар
 4. Өөрийгөө хөгжүүлэх чадвар
 5. Сониуч зан
 6. Буурь суурьтай байх

7.          Хамт олныг бүрдүүлэх чадвар

 1. Хүнд итгэх итгэл
 2. Бусдыг удирдах чадвар

31.  Эрчимт өсөлт гэж юу вэ?

 1. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр ашиг
 2. Дотоод нөөц бололцоогоо ашиглаж байгууллага өсөх боломж
 3. Өөр байгууллагатай хамтран ажилласны үр дүнд байгууллага өсөх боломж

32.  Интеграц өсөлт гэж юу вэ?

 1. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр ашиг
 2. Дотоод нөөц бололцоогоо ашиглаж байгууллага өсөх боломж
 3. Өөр байгууллагатай хамтран ажилласны үр дүнд байгууллага өсөх боломж

33.  Байгууллагын өөрчлөлтийн үе шат

 1. Үгүйсгэл
 2. Эсэргүүцэл
 3. Оролдлого

4.          Итгэл

34.  Төлөвлөлт гэж юу вэ?

 1. Эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлуудыг тодорхойлох
 2. Эрүүл мэндийн хэрэгцээ, нөөц бололцоог тодорхойлох

3.          Хүрэх зорилтоо тодорхойлох

4.          Зохион байгуулалтын арга хэмжээг урьдчилан төлөвлөх

35.  Төлөвлөлтийн ангилалт

 1. Стратегийн
 2. Маркетингийн
 3. Хөтөлбөрийн
 4. Байгууллагын

36. Зорилтонд агуулагдах шинжүүд

 1. Өвөрмөц
 2. Хэмжиж болохуйц
 3. Стратегидаа тохирсон
 4. Бодит
 5. Тодорхой хугацаатай

37. Төвлөрсөн бус зохион байгуулалтын давуу тал

 1. Хяналт зохицуулалт сайн
 2. Туршлага их
 3. Туршлага бага
 4. Хяналт зохицуулалт муу
 5. Удирдахад хялбар
 6. Удирдахад хүнд
 7. Асуудалд ойр удирдагч шийдвэр гаргах
 8. Идэвхи санаачлагыг өрнүүлдэг
 9. Асуудалд хол шийдвэр гаргадаг
 10. Хүн амын өвчлөл

38. Удирдлагын эрх мэдэл шилжүүлэлтийн давуу тал юу

вэ?

1.         Шийдвэр түргэн гарна

2.          Менежерүүд идэвх санаачлагатай ажиллах боломжтой

 1. Шийдвэр гаргахад менежерүүдийн оролцоо нэмэгдэнэ
 2. Хариуцлагыг бусадтай хуваалцана
 3. Тодорхой нөхцөл байдлыг мэддэггүй хүн шийдвэр гаргана
 4. Төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэлхээ үгүй болно

39.  Байгууллагын сул ба давуу талыг илэрхийлэх үзүүлэлт, ангилал

 1. Маркетинг
 2. Өрсөлдөх чадвар
 3. Санхүүгийн байдал
 4. Өвчлөлийн бүтэц
 5. Байгууллагын удирдлагын чадавхи
 6. Хүн хүчний нөөц
 7. Үйлчилгээний соёл, чанар
 8. Хүн амын эрэлт
 9. Хүн амын өвчлөл

40.  Эрүүл мэндийн мэдээлэлд байх шинжүүд

 1. Үнэн зөв
 2. Олон төрлийн
 3. Найдвартай
 4. Цаг үеэ олсон
 5. Шуурхай

41.  Мэдээллийн эх үүсвэрүүд

1.          Тухайн асуудлаар зориуд цуглуулсан мэдээлэл

2.          Мэдээлэгч

3.          Урьд нь өөр зориулалтаар цуглуулсан мэдээлэл

42.  Мэдээллийн эх үүсвэрүүд

 1. Мэдээллийн цуглуулга
 2. Мэдээллийг компьютерт оруулах
 3. Компьютерт оруулсан мэдээллийн олонлиг
 4. Компьютерээс мэдээллийг гаргаж авах

43.  Эрүүл мэндийн хүн хүчний хөгжлийн үндсэн зарчмууд

 1. Хүн хүчний төлөвлөлт
 2. Хүн хүчний сургалт
 3. Хүн хүчний ашиглалт
 4. Хүн хүчний нөөц
 5. Хүн хүчний удирдлага

44.  Эрүүл мэндийн байгууллагын хүн хүчний тулгамдсан асуудлууд юу вэ?

1.          Хүн хүчний нөөцийн алдагдал

2.          Бэлтгэсэн хүн хүчээ үр дүнтэй ашиглаж чадахгүй

 1. Хүн хүчний хэмнэлт
 2. Ажиллах хүчээ идэвхжүүлж чаддаггүй

5.          Хийсэн хөдөлмөрийн үр дүнг тооцох, хянах арга боловсронгуй бус

45.  Зах зээлийн үеийн эрүүл мэндийн байгууллагын санхүүгийн эх үүсвэр

 1. Улсын төсөв
 2. Даатгал
 3. Төлбөр
 4. Мөнгөний хүү
 5. Олон улсын тусламж
 6. Татвар
 7. зээл
 8. хувийн хэвшлийн хөрөнгө
 9. Буяны сан

46. Байгууллагын санхүүгийн хямралын шинжүүд

1.            Нэн чухал эм, наад захын шаардлагатай хангамжийн дутагдал, гачигдал

2.          Ажиллах сонирхолгүй, идэвхгүй ажилтнууд

3.          Зохицоогүй, үр дүнгүй хяналт шалгалт

4.          Харилцаа холбооны дутагдал

5.          Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, эмнэлгийн  үйлчилгээний чанарын доголдол

47.  Эрүүл мэндийн байгууллагын хяналт, шалгалтын удирдлаганд шаардагах зүйл

1.           Эмчилгээ, оношлогооны стандарт

2.           Эмчилгээний өртөг

3.           Хийсэн ажлын хэмжээ

4.           Хийсэн ажлын үр дүн

5.           Хийх ажлын хэмжээ

6.           Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

7.           Сургалт, сурталчилгаа

48. Хяналт шалгалтыг хянаж байгаа обьектоор нь ангилахдаа

1.            Биет нөөцийн хяналт

2.            Хүний нөөцийн

3.            Үйл ажиллагааны

4.            Стратегийн хяналт

5.            Мэдээллийн

6.            Санхүүгийн хяналт

49. Үр дүнтэй хяналт шалгалтанд байх шинжүүд

1.              Тодорхой чиглэсэн зорилготой байх

2.              Үр дүнгийн байдалд чиглэгдсэн байх

3.              Удирдагчийн хүсэл сонирхолд нийцэх

4.              Цаг үеэ олсон

5.              Уян хатан байх

6.              Нууц байх

7.              Энгийн аргаар явуулах

8.              Бодитой байх

9.              Хэрэглэж буй арга нь орчин үеийн шаардлага хангасан

10.            Засах арга замыг заах

50. Нээлттэй эдийн засгийн үед эрүүл мэндийн тогтолцоог хөгжүүлэх үзэл баримтлал

1.              Төвлөрсөн төлөвлөлт

2.              Бие даасан байдал

3.              Шударга зарчим

4.              Эмнэлэг үйлчилгээний чанар

51. Нээлттэй эдийн засгийн үеийн эрүүл мэндийн хөгжлийн үндсэн зарчим

1.              Төвлөрсөн төлөвлөгөө

2.              Үнэ төлбөргүй эмчилгээ

3.              Төвлөрсөн удирдлага

4.              Үйлчилгээний тоо хэмжээ

5.              Шударга зарчим

6.              Үр ашиг

7.              Үйлчилгээний чанар

52. Нийгмийн эрүүл мэнд гэж юу вэ?

1.              Эрүүл мэндийн асуудлыг бүхэлд нь авч үзэх

2.              Тодорхой хүмүүс хамт олны эрүүл мэндийн асуудал

3.              Эрүүл мэндийн тодорхой чиглэл

4.              Хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх нийгэм, биологи, эдийн засгийн хүчин зүйл

53. ДЭМБ-ийн номхон далайн баруун эргийн бүсийн орнуудын нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж юунд чиглэх вэ?

1.              Амьдралд бэлтгэх

2.              Амьдралыг хамгаалах

3.              Өндөр настны амьдралын чанар, бие чалхыг хадгалах

4.              Эмчилгээ

54. Хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх нийгэм, эдийн засгийн хүчин зүйл

1.              Өвчин эмгэг

2.              Эрүүл зан үйл

3.              Хүний удамшил, биологийн чанар

4.              Гадаад орчин цаг агаар

5.              Ахуй амьдралын нөхцөл

6.              Үйлдвэрлэлийн харилцаа үйлдвэрлэх хүчин

7.              Тухайн хүний ажил амралтын дэглэм

8.              Нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн бүтэц

9.              Хүний боловсрол, соёлын түвшин

55. Хүн амын эрүүл мэндийн наад захын хэрэгцээ гэж

1.             Орон гэр

2.             Хоол хүнс

3.             Эм тан

4.             Боловсрол

5.             Хөдөлгөөн биеийн тамир

6.             Аюулгүй байдал

7.             Урьдчилан сэргийлэх тарилга

8.             Хувийн машин ундаа

9.             Хувийн эмч

10.           Эмнэлэг

11.           Шашин шүтлэг

56. Эрүүл мэндийн тусламжийг нэрлэнэ үү?

1.             Хавдар

2.             Амьсгалын замын өвчин

3.             Хоол

4.             Гэр бүл төлөвлөлт

5.             Эрүүл мэндийн сургалт

6.             Ундны усны эрүүл ахуй

7.             Орчны эрүүл ахуй

8.             Өндөр настны тусламж

57. Эрүүл мэндийн анхны тусламжийг хэнд үзүүлэх вэ?

1.             Малчдад

2.             Эх нялхаст

3.             Хүн амын эмзэг бүлэгт

4.             Бүх хүн амд

58. Эрүүл мэндийн анхны тусламжийн 4 зарчим

1.             Өргөн олныг хамрах

2.             Төлбөртэй

3.             Энгийн хялбар технологи хэрэглэх

4.             Бусад салбаруудтай хамтарч ажиллах

5.             Орон нутгийн нөөцийг дээд зэргээр ашйтлах

59. Эрүүл мэндийн анхны тусламжийн 8 элемент

1.             Гэр бүл төлөвлөлт, эх, хүүхдийн эрүүл мэнд

2.             Эрүүл мэндийн боловсрол

3.             Хоол тэжээл

4.             Ус, хүрээлэн буй орчны эрүүл ахуй

5.             Зайлшгүй хэрэгцээтэй эм

6.             Нутагшмал өвчин

7.             Халдварт өвчин, урьдчилан сэргийлэх тарилга

8.             Тархмал өвчин

9.             Удирдлага

10.           Амьсгалын   замын   өвчнийг бууруулах хөтөлбөр

60. Эрүүл мэндийн анхын тусламжийн хүртээмжийг ямар үзүүлэлтээр үнэлэх вэ?

1.             15 мин явган яваад хүрэх газраас эрүүл ахуйн шаардлагад тохирсон ус авах боломжтой байх

2.             Сахуу, татран, хөхүүл ханиад, улаан бурхан, халдварт саа, сүрьеэгийн вакцин хийлгэх боломжтой байх

3.             20 гол нэрийн эмийг 1 цаг явган яваад авчих нөхцөл бүрдсэн байх

4.             Бүх тусламжийг авахуйц

  5.             Жирэмсэн төрөх үед мэргэжлийн тусламж авч чадах, хүүхдээ 1 нас хүртэл үйлчлүүлэх бололцоотой байх

61.           Хамт олны оролцооны 3 баганад юу хамаарах вэ?

1.             Хамт олны зохион байгуулалт

2.             Санхуүжилт, эх үүсвэр

3.             Хүн хүч, техникжилт

4.             Цаг хугацаа

62. Эмнэлгийн тусламжийг нэрлэнэ үү?

1.              Гэмтэл

2.              Төрелт

 3.           Халдвар өвчин

4.            Сэргийлэх тарилга

5.            Эм хангамж

6.            Сүрьеэ

7.            Эрүүл ахуй, ариун цэвэр

8.            Мэс ажилбар

63. Эмнэлэг, эрүүл мэндийн тусламжийг хүлээн авах чадвар (доступность) юунаас хамаарах вэ?

 

 1. Газар нутаг
 2. Эдийн засаг
 3. Эмнэлгийн ажилтан
 4. Соёл

64. Эмнэлэг, эрүүл мэндийн тусламжийг хүргэх чадвар(приемственность) юунаас хамаарах вэ?

1.           Хүн хүчин

2.           Тоног төхөөрөмж

3.           Эмийн хангамж, хүртээмж

4.           Эмч, эмнэлгийн ажилтны ёс зүй

5.            Байршил

6.            Үйлчилгээний соёл, чанар

65. ДЭМБ-ийн зөвлөх Чарльз Вонтын тодорхойлсноор 5 одтой эмч гэж хэнийг хэлэх вэ?

1. Түгээмэл тохиолдох өвчнөөс урьдчилан сэргийлж, оношлож, эмчлэж чаддаг байх

2.  Орчин үеийн мэдээллийг авч чадах техник, мэргэжлийн хэлний боловсролтой байх

3.  Өөрөө бусдыг араасаа дагуулагч, илтгэгч, ухуулагч байх

4.  Бүх салбарт үр дүнтэй ажиллах ур чадвартай байх

5.  Эрүүл мэндийн анхны тусламжийг үзүүлж чаддаг байх

6.  Залуу боловсон хүчин

66. Эрүүл мэндийн ба эмнэлгийн тусламжийн аль нь төлбөртэй вэ?

1.           Эрүүл мэндийн

2.           Эмнэлгийн

67.         Эрүүл мэндийн бүлгүүдийг нэрлэ

1.           Эрүүл хүмүүс

2.           Харьцангуй эрүүл хүмүүс

3.           Ээнэгшилтэй хүмүүс

4.           Бага ээнэгшилтэй хүмүүс

5.           Ээнэгшилгүй хүмуүс

68. Нийгэм, сэтгэцийн сөрөг нөлөө бүхий гэр бүлд байх шинжүүд

1.            Эцэг эх нь архичин, тамхи татдаг

2.            18, 40 насны эхийн хүүхэд

3.            Хүсээгүй хүүхэд

4.            Гэр бүлийн салалт

5.            Гэр бүлийн маргаан, хэрүүл

6.            Ахуй хангамж, соёлжилт муу

69. Хүн ам зүйн байгалийн хөдөлгөөнд хамаарах 4 хэлбэр

1.           Нас баралт

2.           Өвчлөл

3.           Төрөлт

4.           Гэрлэлт

5.           Салалт

70. Хүн ам зүйн механик хөдөлгөөнд хамаарах 4 хэлбэр

1.           Цагаачлах

2.           Улс дотроо шилжих

3.           Улирлын нүүдэл

4.           Холбоо нүүдэл

5.           Нас баралт

71. Нас баралтыг бууруулах, амьдралын хугацааг уртасгахад чиглэгдсэн арга хэмжээ

1.           Нөөц баялагийн зөв хуваарилалт

2.           Эрүүл мэндийн бодлого

72. Хүн ам нь өсөлттэй орон гэдэг нь

1.           Төрөлт их, хүн ам залуужсан

2.           Төрөлт бага, нас баралт бага

3.           Хүн амын дотор настан, хүүхдийн харьцаа тэнцүү

73. Эрүүл мэндийн боловсрол олох үе шат

1.           Бүгдэд лоозогнох

2.           Эрүүл мэндийн мэдлэг олгох

3.           Үзэл баримтлалыг өөрчлөх

4.           Өөрийн хэвшил дадлага болгох

74. Эрүүл мэндийн боловсрол олгох үйл ажиллагааны үр дүнгийн шалгуур

1.           Мэдэхгүйгээс мэдэх

2.           Буруу мэдлэг нь зөв мэдлэг болох

3.           Буруу дадлаас зөв дадалд шилжих

4.           Мэдээллийн илүүдэл

75. Хүүхдийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааны үндэсний хөтөлбөрт 2000 онд эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн талаар тавьсан зорилт юу вэ?

1.           Нялхсын (0-1 нас) эндэгдэл 1000 амьд төрөлтөнд 59

2.           Эхийн эндэгдэл 100000 амьд төрлтөнд 205

3.           Нялхсын (0-1 нас) эндэгдэл 1000 амьд төрөлтөнд 105

4.           Эхийн эндэгдэл 100000 амьд төрөлтөнд 105

 

76. Нялхсын нас баралтанд нөлөөлөх нийгэм, эдийн засгийн хүчин зүйлүүд

1.           Эхийн боловсрол

2.           Эцэг эхийн ажилгүйдэл

3.           Төрөлтийн зай

4.           Амьдарч буй орчин ахуй

5.           Хоол тэжээл

6.           Эрүүл ахуй

7. Суурьшилт

8.           Төрөлтийн байдал

9. Шашин

77. Гэр бүл төлөвлөлтийн бодлого юу вэ?

1.           20-оос доош, 40-өөс дээш насандаа төрөхгүй байх

2.           Төрөлт хоорондын зай 2-3 жил байх

3.            Нийт 4-5 төрөх

4.           жирэмслэлтийг хязгаарлах

5.           Үр хөндүүлэлтээр шийдвэрлэх

78. Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тодорхойлолт

1.           Нөхөн үржихүйн эрхтэн тогтолцооны бүрэн бүтэн, эрүүл байдал

2.           Нөхөн үржихүйн эрхтэн тогтолцоо, тэдгээрийн үйл ажиллагааны эрүүл нөхцөл байдал

3.           Нөхөн үржихүйн эрхтэн тогтолцоо, тэдгээрийн үйл ажиллагааны эрүүл нөхцөл байдал

79. Хүүхдийг хөхөөр хооллох зорилт (Хүүхдэд ээлтэй эмнэлэг)

1.           Эмнэлгийн байгууллага өөрийн бодлоготой байх

2.           Эмнэлгийн ажилчдад 18 цагийн хичээл заах

3.           Жирэмсэн эхчүүдэд ач холбогдлыг нь ойлгуулах

 1.     Шингэн өгөх
 2.     Төрсний дараа 30 мин-ын дотор амлуулахад эмнэлгийн ажилтан туслах
 3.    Дан хөхөөр хооллох
 4.    Эх хүүхдийг хамт байлгах
 5.    Хүссэн үед нь цаггүй хөхүүлэх

9.            Угж, соск өгөхгүй

 1.   Эх хүүхэд тусдаа байсан ч амлуулах, хөхүүлэхийг сургах
 2.   Эх хүүхдэд туслах бүлэг бий болгох

80. Бие махбодь удаан хугацаагаар физиологийн хэрэгцээнийхээ 50-65%-ийг хангахуйц илчлэг бүхий хоол тэжээл авах тохиолдолд үүсэх эмгэг байдлыг юу гэдэг вэ?

 1. Бүтэн өлсгөлөн
 2. Хагас өлсгөлөн
 3. Заримдаг өлсгөлөн

81.  Хүнсний давс, зарим бүтээгдэхүүнийг иодоор баяжуулах замаар иод дутлын эмгэгтэй тэмцэх аргын онцлог

 1. Энгийн хялбар
 2. Өртөг багатай
 3. Хүртээмж сайтай
 4. Үр дүн өндөр
 5. Өртөг өндөр

82.  Иод дутлын эмгэгтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үе шат

1.          Иод дутлын эмгэгийн тархалтаас хамааран өргөн олныг хамарсан иоджуулалтыг ялгавартайгаар хийх

 1. Өргөн олныг хамарсан иоджуулалт хийх үе
 2. Иод дутлын эмгэтйн устгах үе шат

83.  Эмчийг ямар тохиолдолд эмийг зохистой хэрэглэж байна гэж үзэх вэ?

1.            Хамгийн сайн онош тавьдаг

2.            Олон эм бичдэг

3.            Хамгмйн сайн эмчилгээ бичдэг

4.            Өвчтөний хүссэн эмийг бичих

5.            ихэнх өвчтөнүүдээ үр дүнтэй эмчилдэг

6.             Хамгийн хүнд тохиолдлыг эмчилдэг

84. Эмийг зөв хэрэглэх гэдэг нь

1.             Нягт нямбай эмчилгээ

2.             Зохистой жор бичих

3.             Хүссэн эмээ уух

4.             Зөв олголт

5.             Тохирсон савлалт

6.             Өвчтөний мөрдөлт

7.              Үнэтэй эм хэрэглэх

85. Эмчилгээг сонгохдоо юуг анхаарах вэ?

1.              Үр нөлөө, үр дүн

2.              Өвчтөний хүсэл, сонирхол

3.              Эмчилж буй өвчтөний биеийн байдал

4.               Эмийн хорт нөлөө

5.               Хэрэглэхэд хялбар эсэх

6.               Өвчтөнд таатай байгаа эсэх

7.               Үнэ

8.               Эмч, сувилагчийн сонирхол

86. Эмийг сонгох шалгуур

1.               Эмнэлгийн тусламжийн аль ч шатанд хэрэглэж болох эсэх

2.               Эмнэлгийн ажилтны дадпага, туршлагын түвшинд тохирох эсэх

3.                Анагаах ухааны шаардлага, хэрэгцээгхангах эсэх

4.                Эмийн үйлчлэлийн идэвх

5.                Эмийн аюулгүй чанар

6.                Үнэ, өртөг

7.                Хүчинтэй байх хугацаа

8.                Хэрэглэх заалтын хүрээ, боломж

9.                Хэрэглэхэд хялбар эсэх

10.              Хуваарилан түгээхэд хялбар эсэх

11.              Тухайн    орон    нутгийн үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн эсэх

87. Унд ахуйн усны чанараас шалтгаалан өвчин үүсэх нөхцөл

1.                 Мөнгөгүй

2.                 Эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй бохирдсон

3.                  Хүрэлцээтэй ус хэрэглээгүй

4.                  Усны эх үүсвэрийг бохирдуулсан

5.                  Хэрэглээний соёл эзэмшээгүй, хэрэглэдэггүй

6.                  Ус хангамжийн системд аваар осол гарах

88. Төвлөрсөн бус усан хангамжтай 1 иргэнд хоногт хичнээн литр ус ноогдох вэ?

1.                 10-20

2.                  30

3.                  40

4.                  50

89. Товлолоор хийгддэг сэргийлэх тарилгатай 7 өвчнийг нэрлэ

1.  Сахуу

2.  Татран

3.   Хөхүүл ханиад

4.   Менингит

5.   Халдварт саа

6.   Сүрьеэ

7.    ДОХ

8.   Улаан бурхан

9.   В гепатит

90. Урьдчилан сэргийлэх тарилгын төрөл

1.  Товлолоор байнга хийх өргөн вакцинжуулалт

2.  Нөхөн вакцинжуулалт

3. Нэмэлт вакцинжуулалт

4.  Голомтын вакцинжуулалт

91. Вакцинжуулалтын хамралтыг судлан дүгнэх багц(кластерийн) аргын үе шат

1.   Судалгааг төлөвлөх

2.   Судалгааг зохион байгуулж явуулах

3.   Судалгааны үр дүнг хүснэгтээр илтгэн харуулах

4.   Судалгаа хийх

5.    Дүн шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах

6.     Холбогдох эмнэлгийн байгууллагад эргэн мэдээлэх

92. Урьдчилан сэргийлэлтийн түвшин

1.  Өрссөн (эрт)

2.   Анхдагч

3.   Хоёрдогч

4.   Гуравдагч (нөхөн)

5.      Нэмэлт

93. 2000 онд өргөн вакцинжуулалтын хүрээнд В гепатитийн эсрэг урьдчилан сэргийлэх тарилганд нийт хүүхдийн хэдэн хувь хамрагдсан байх ёстой вэ?

 1. 50%
 2. 80%
 3. 95%

94.  Сүрьеэтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр хэрэгжсэнээр 2000 онд сүрьеэгээс урьдчилэн сэргийлэх тарилгын хамралт % хэд болох ёстой вэ?

 1. 85%
 2. 70%
 3. 95%

95.  ДЭМБ-ын зөвлөмж болгож буй сүрьеэ өвчнийг эмчлэх хурдавчилсан арга эдгээрийн аль нь вэ?

 1. Стрептомицин, изониазид, этамбутол
 2. Стрептомицин, изониазид, рифампицин
 3. Стрептомицин,   изониазид, рифампицин,пиразинамид

96.  Өндөр настанд үзүүлэх нийгэм-эрүүл мэндийн тусламжийн талаар ДЭМБ-ын зөвлөмжийн 3 чиглэл

 1. Төр засгийн үүрэг, хариуцлага
 2. Гэр бүл, хамт олны үүрэг
 3. Өндөр настны хүлээх үүрэг
 4. Үндэсний эрүүл мэндийн бодлого

97.  Хүн амын нас баралтын үндсэн шалтгаан эхний 3 байранд ордог өвчнүүдийг нэрлэ

 1. Амьсгалын замын өвчнүүд
 2. Зүрх судасны өвчнүүд
 3. Гэмтэл
 4. Хавдар
 5. Хоол боловсруулах замын өвчнүүд

98.  Хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах асуудал нь хэнд хамаатай вэ?

 1. Төр засаг, орон нутгийн байгууллага, эмнэлгийн байгууллага
 2. Төр засаг, орон нутгийн байгууллага, эмнэлгийн байгууллага, эмч эмнэлгийн ажилтан нарт
 3. Төр засаг, орон нутгийн байгууллага, бусад салбар, эмнэлгийн байгууллага, эмч, эмнэлгийн ажилтан, гэр бүл, хувь хүн
 4. Төр засаг, орон нутгийн байгууллага, эмнэлтйн байгууллага, иргэд, сайн дурын туслагч нарт

99.  Орон нутагт нийгмийн эрүүл мэндийн бодлого
боловсруулах хэрэгжилтийн хариуцах байгууллага

1.   Засаг дарга

 1. Эрүүл мэндийн байгууллага
 2. Аж ахуйн нэгжийн бусад байгууллага

100. Манай улсад эрүүл мэндийн даатгалын хураамжийг ямар
аргаар тогтоосон бэ?

 1. Даатгагч тогтоосон тодорхой мөнгөөр
 2. Цалингийн хувиар
 3. Өрхийн орлого, ам бүл ажлын нөхцлөөс шалтгаалан ялгавартай
 4. Эрүүл мэндийн байдал, хорт зуршлыг харгалзан ялгавартай
 5. Даатгуулагч ажил олгогч хувааж төлөх

101.  Манай улсад эрүүл мэндийн даатгалын санг хэрхэн зарцуулж байна вэ?

 1. Эмнэлэг, үйлчилгээний бүх зардлыг нөхөн төлдөг
 2. Нэр заасан тусламжийн зардпыг нөхөн төлнө
 3. Тодорхой хязгаар дотор төлбөр хийдэг

102. Эрүүл мэндийн сайн дурын даатгалтай орнуудын эрүүл мэндийн даатгалын үйл ажиллагаанд ямар бэрхшээл, сөрөг үзэгдэл байдаг вэ?

 1. Хүн амын өвчлөх риск багатай хэсэг нь даатгуулдаг
 2. Хөрөнгийн чадавхитай хүмүүс даатгуулдаг
 3. Хүм амын өвчлөх риск ихтэй хэсэг нь даатгуулдаг
 4. Хөрөнгийн чадавхи муутай хүмүүс даатгуулдаг
 5. Бүрдэж буй даатгалын сан их
 6. Үйлчилгээний зардал бага
 7. Үйлчилгээний зардал их
 


Нийтлэлийн нээгдсэн тоо: 2895
Судлаачдын бусад өгүүлэл
Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн Слайд ХХК