Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)
Монголын анагаах ухаан, 2012, 2(160)
Артерийн гипертензи ба таргалалтын хамаарал
( Судалгааны өгүүлэл )

Д.Хишигтогтох1, Д.Нарантуяа2

1Хөдөлмөрийн Нөхцөл, Мэргэжлийн Өвчин Судлалын Үндэсний Төв, 2Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургууль

 
Абстракт

Correlation study between of arterial hypertension and overweight/obesity

Introduction

Arterial hypertension (AH) is one of the main causes of the cardiovascular diseases (myocardial infarction and heart failure). Arterial hypertension leads to complications such as cerebral insult, myocardial infarction, coronary artery disease, renal dysfunction and heart failure [2]. In our country, AH composes 41.8% of the cardiovascular diseases. 52% of the mortality due to cardiovascular diseases results from AH and its complication – cerebral insults [4]. It is obvious in the world that obesity and overweight as main risk factors of the AH influence negatively on human body and affect health harmfully. There, in our country, some studies have been conducted on prevalence of the AH and obesity. But there is no study that reveals correlation between obesity and arterial hypertension, therefore, the study aimed to study it.

Aim

The study aims to establish correlation between arterial hypertension and overweight/obesity among Mongolian people.

Materials and Methods

In the study have been involved 3411 people aged of 15-64. Out of them 1674 (49%) were men and 1737 (51%) were women. AH classification was used according to the National Guidelines of the Arterial Hypertension for Mongolian adults. In the study outcome analysis, the statistical program SPSS-12.0 was used for data creating, checking, processing and compiling of the results. Difference in the parameters was evaluated by Chi quadrates.

Results

Among people involved in the study, 29.3% had arterial hypertension and 70.7% had normal blood pressure. 18.6% of the total studied people had AH of I degree, 6.2% - AH of II degree and 4.5%- AH of III degree. By regions of AH prevalence, in Ulaanbaatar, AH was 30.2%, in the Western region - 29.4%, in the Khangai region - 28.3%, in the Central region - 28.2%, in the Eastern region - 29.8%. There was no significant difference in AH prevalence for the regions (ℵ2=11.715, p<0.469). For overweight, obesity, by regions, in the Central region and Ulaanbaatar, overweight and obesity rate was higher than in other regions. The highest rate of the overweight, obesity observed in the people aged of 35-44 years (29.7-38.6%) which are most active ages for employment.

Conclusions

1. Arterial hypertension incidence frequency correlated with Body Mass Index.

2. Arterial hypertension incidence becomes more frequent with increase in Body Mass Index.

3. Risk of arterial hypertension is 1.8 more frequent in I degree, 4.2 more frequent in II degree, 19 more frequent III degree of the obesity.

Correlation study between of arterial hypertension and overweight/obesity

Introduction

Arterial hypertension (AH) is one of the main causes of the cardiovascular diseases (myocardial infarction and heart failure). Arterial hypertension leads to complications such as cerebral insult, myocardial infarction, coronary artery disease, renal dysfunction and heart failure [2]. In our country, AH composes 41.8% of the cardiovascular diseases. 52% of the mortality due to cardiovascular diseases results from AH and its complication – cerebral insults [4]. It is obvious in the world that obesity and overweight as main risk factors of the AH influence negatively on human body and affect health harmfully. There, in our country, some studies have been conducted on prevalence of the AH and obesity. But there is no study that reveals correlation between obesity and arterial hypertension, therefore, the study aimed to study it.

Aim

The study aims to establish correlation between arterial hypertension and overweight/obesity among Mongolian people.

Materials and Methods

In the study have been involved 3411 people aged of 15-64. Out of them 1674 (49%) were men and 1737 (51%) were women. AH classification was used according to the National Guidelines of the Arterial Hypertension for Mongolian adults. In the study outcome analysis, the statistical program SPSS-12.0 was used for data creating, checking, processing and compiling of the results. Difference in the parameters was evaluated by Chi quadrates.

Results

Among people involved in the study, 29.3% had arterial hypertension and 70.7% had normal blood pressure. 18.6% of the total studied people had AH of I degree, 6.2% - AH of II degree and 4.5%- AH of III degree. By regions of AH prevalence, in Ulaanbaatar, AH was 30.2%, in the Western region - 29.4%, in the Khangai region - 28.3%, in the Central region - 28.2%, in the Eastern region - 29.8%. There was no significant difference in AH prevalence for the regions (ℵ2=11.715, p<0.469). For overweight, obesity, by regions, in the Central region and Ulaanbaatar, overweight and obesity rate was higher than in other regions. The highest rate of the overweight, obesity observed in the people aged of 35-44 years (29.7-38.6%) which are most active ages for employment.

Conclusions

1. Arterial hypertension incidence frequency correlated with Body Mass Index.

2. Arterial hypertension incidence becomes more frequent with increase in Body Mass Index.

3. Risk of arterial hypertension is 1.8 more frequent in I degree, 4.2 more frequent in II degree, 19 more frequent III degree of the obesity.

Үндэслэл

Артерийн гипертензи (АГ) нь зүрх судасны өвчин (ЗСӨ), (зүрхний шигдээс ба зүрхний дутагдал) үүсгэх үндсэн шалтгаануудын нэг юм. АГ-ийн үед тархины харвалт, зүрхний шигдээс, зүрхний титэм судасны өвчин, бөөрний үйл ажиллагааны хямрал, зүрхний дутагдал зэрэг хүндрэлүүдийг үүсдэг [2]. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага (ДЭМБ)- ын мэдээгээр жилд дэлхийн хүн амын нийт нас баралтын ойролцоогоор 20% орчим (10 сая) нь АГгээс шалтгаалжээ. АГ нь хөгжингүй болон хөгжиж буй орнуудын эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудал болж, хөгжингүй орнуудад хүн амын нас баралтын 50% орчим, хөгжиж буй орнуудын нас баралтын гол шалтгаан болж байна. Манай улсад ЗСӨ-ий дотор АГ 41.8%-ийг эзэлж байна. ЗСӨ-ний шалтгаант нас баралтын 52% нь АГ, мөн түүний хүндрэл болох харвалтаас үүддэг[4]. АГ-ийн гол эрсдэлт хүчин зүйлүүдийн нэг болох таргалалт, илүүдэл жин нь хүний биед сөрөг нөлөөг үзүүлж эрүүл мэндэд хохирол учруулдаг болох нь дэлхий нийтэд нэгэнт тодорхой болсон билээ. ДЭМБ-аас таргалалтыг дэлхийн бүх орныг хамарсан тахал гээд “Дэлхийн өвчлөл, нас баралтын зонхилох бас нэгэн гол шалтгаан юм” гэжээ. Дэлхийн ихэнхи улс орнуудын насанд хүрсэн хүн амын 50-иас илүү хувь нь илүүдэл жин, таргалалттай байгаа нь түгшүүрийн дохио өгөхүйц хэмжээнд хүрсэн байна [1]. Фремингемийн 1 сая хүнийг хамарсан судалгаанаас АГ ба таргалалт хамааралтай болох нь батлагдсан. Уг судалгаагаар илүүдэл жин бүхий дунд эргэм насны хүмүүст хэвийн биеийн жинтэй хүмүүстэй харьцуулахад АГ 50%-иар илүү тохиолдож байна. Манай улсад АГ ба таргалалтын тархалтын талаар судалгаанууд хийгдсэн байдаг. Гэвч тэдгээрийн хамаарлын талаар хийгдсэн судалгаа хараахан байхгүй байгаа тул энэ талаар судлахыг зорилоо.

Зорилго

Монгол хүмүүсийн дунд тохиолдох АГ ба таргалалтын харилцан хамаарлыг тогтоох явдал юм.

Материал, арга зүй

Монгол Улсад ДЭМБ-ын аргачлал, зөвлөмжөөр 2005 онд явуулсан “ХБӨ-ний эрсдэлт хүчин зүйлсийн тархалтын түвшин тогтоох” судалгааны материалыг үндэс болгов. Судалгаанд хот суурин болон хөдөө орон нутгийн 15-64 насны эрэгтэй 1674 (49%), эмэгтэй 1737 (51%) буюу нийт 3411 тохиолдлыг хамруулсан. Судалгаанд Монгол улсыг Баруун, Төв, Хангай, Зүүн, Улаанбаатар гэсэн 5 байдлаар бүсчлэн хувааж үзлээ. АГ-ын ангиллыг Монгол улсын насанд хүрэгчдийн АГ-ийн үндэсний удирдамжийн дагуу авав. Судалгааны ажлын дүнд боловсруулалт хийхдээ мэдээний сан үүсгэх, шалгах, боловсруулах, үр дүнг нэгтгэхдээ SPSS-12.0 статистикийн хэрэглээний программийг ашиглалаа. Үзүүлэлтүүдийн ялгаатай байдлыг Хи квадратаар үнэлэв.

Дүгнэлт

1. АГ-ийн тохиолдлын давтамж БЖИ-тэй хамааралтай байна.

2. Энэ нь БЖИ ихсэх тусам хамаарал улам хүчтэй болж байна.

3. Таргалалтын I зэрэгтэй үед АГ үүсэх эрсдэл 1.8 дахин, II зэргийн үед 4.2 дахин, III зэргийн үед 19 дахин их тохиолдож байна.

Ном зүй

1. World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO Consultation. WHO Technical Report Series 894: Geneva, 2000, p 24.
2. The report, ‘Tackling Obesities: Future Choices – Modelling future trends in obesity and their impact on health, 2008, p 34.
3. “Хоол тэжээл ба эрүүл мэнд” НЭМХ болон Япон улсын Кагава Их Сургуулийн хамтарсан судалгаа, 2002.
4. Эрүүл мэндийн үзүүлэлтүүд 2008, Эрүүл Мэндийн Хөгжлийн Үндэсний Төв, ЭМЯ, Улаанбаатар хот, 2008.
5. Hypertension and obesity in western Europe: A current assessment, Arya M. Sharma, Dept. of Nephrology and Hypertension, Franz-VolhardKlinik, Berlin, Germany, 2002.
6. ХБӨ-ий тархалтын түвшин тогтоох судалгаа 2006, х 24.
7. Оргил Б, Сэржээ Д, Оюунбилэг О. Хотын хүн амын дунд ЦДИӨ-ий тархалтын байдал халгаат хүчин зүйлийн хамаарал. Зүрх судасны эмгэг судлалын тулгамдсан асуудлууд. 1998. х 84-86.
8. UK Government’s Foresight Programme 2007, Tackling Obesities: Future Choices-Project Report, 2nd Edition, p 37.
 
Танилцаж нийтлэх санал өгсөн : Анагаахын шинжлэх ухааны доктор, профессор А.Өлзийхутаг  


Зохиогчийн оруулсан түлхүүр үгс


Нийтлэлийн нээгдсэн тоо: 559
Судлаачдын бусад өгүүлэл
Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн Слайд ХХК